Rozszerzony zakres wymagań na etap powiatowy i wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2022/2023

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2022/2023

Zakres wymagań Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Dodatkowo na etapie powiatowym i wojewódzkim konkursu zakres wymagań został rozszerzony o treści zawarte w poniższych załącznikach.

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa