Programowanie w języku Python na podstawie pakietu turtle

Programowanie w języku Python na podstawie pakietu turtle

8 maja 2021 r. na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” odbyło się spotkanie akademickie z informatyki dla uczniów szkół podstawowych pt. „Programowanie w języku Python na podstawie pakietu turtle”. Zostało ono przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Na wstępie omówiono sprawy formalne i przeprowadzono test weryfikujący wiedzę uczniów dotyczącą tematyki zajęć. Następnie odbył się dwugodzinny wykład oraz trwająca cztery godziny lekcyjne część praktyczna – laboratoryjna. 

Podczas wykładu uczniowie poznali historię programowania za pomocą tzw. żółwia oraz podstawowe pojęcia związane z programowaniem, takie jak: zmienna, instrukcja warunkowa, pętla. Drugim zagadnieniem, które zostało omówione na wykładzie, a następnie przećwiczone na praktycznych zajęciach laboratoryjnych, było programowanie żółwia przy użyciu licznych komend. Uczniowie dowiedzieli się, jak poruszać się żółwiem i jak za jego pomocą rysować różne figury geometryczne. Cały wykład urozmaicony był licznymi przykładami. 

Część praktyczna polegała w głównej mierze na wykorzystaniu świeżo zdobytej wiedzy z wykładu w celu utworzenia prostej gry za pomocą pakietu żółwia. Ponadto przećwiczone zostały zagadnienia poruszania się po układzie kartezjańskim, kolorowania figur i interakcja żółwia z użytkownikiem. 

Spotkanie zakończono testem końcowym. Analiza porównawcza testu wstępnego i końcowego wykazała, że w trakcie spotkania uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności związane z tematyką zajęć.

Szczegóły