Inauguracja „Zdolnych z Pomorza – powiat chojnicki”

1Dnia 25 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach miała miejsce uroczysta inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, na której Starosta Chojnicki wręczył listy gratulacyjne 40 uczniom, którzy zakwalifikowali się do projektu.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną podjęło szereg działań zmierzających do realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”. Działania obejmowały promocję przedsięwzięcia w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz przeprowadzenie dwóch etapów diagnozy, tj. predyspozycji uczniów, a także przeprowadzenie oraz sprawdzenie Testu Uzdolnień Kierunkowych.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

Uczeń zdolny charakteryzuje się ponadprzeciętnym rozwojem intelektualnym, połączonym z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji. Właściwe identyfikowanie uzdolnień uczniów wymaga nie tylko spostrzegawczości i działań ze strony rodziców i nauczycieli, ale także narzędzi, które pozwolą odkrywać predyspozycje uczniów w różnych dziedzinach.

Na uroczystość przybyli uczniowie wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście: p. Szymon Skura - przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, p. Maciej Jakubowski – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Chojnickiego oraz p. Eugenia Granowska – przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie.

Podczas inauguracji dr hab. inż. Bolesław Gireń z Zakładu Fizyki i Badań Materiałowych Instytutu Informatyki i Mechatroniki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wygłosił wykład na temat „Nanotechnologie, kosztowne (?) wyzwanie”.

Głos na inauguracji zabrał także p. Szymon Skura, który przedstawił prezentację dotyczącą projektu „Zdolni z Pomorza”, odnosząc się do ogólnych założeń projektu.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach p. Irena Laska zaprezentowała szczegółowe założenia projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, m.in. formy wspierania ucznia uzdolnionego.

Projekt pozakonkursowy pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, uzyskał dofinansowanie w dniu 29 listopada 2016 r.

W ramach projektu realizowane będą m.in. takie działania jak:

  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, czy rozwijające kompetencje społeczne,
  • warsztaty rozwijające kreatywność,
  • udział w spotkaniach akademickich,
  • zakup pomocy dydaktycznych.

Wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Pomorskiego, Powiat Chojnicki jest Partnerem projektu.

Wartość projektu wynosi 566 853,38 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na poziomie 95% - 538 510,71 zł.
Okres realizacji projektu: 2016 r. - 2021r.

Więcej zdjęć znajduje się na stronie http://www.powiat.chojnice.pl/asp/Aktualnosci,Inauguracja_˝Zdolnych_z_Pomorza_–_powiat_chojnicki˝,511 

23

45

67