Wypłacono II transzę stypendiów dla uczestników konkursu projektów

Grupa uczniów trzymająca zeszytyUczestnicy konkursu projektów intensywnie pracują nad zgłoszonymi projektami. Zgodnie z regulaminem konkursu po upływie połowy okresu przeznaczonego na opracowanie projektu uczestnicy składają sprawozdanie cząstkowe. Pozytywna ocena sprawozdania umożliwia udział w dalszej części konkursu, a w wypadku tych uczniów, którzy uzyskali stypendium jest dodatkowo warunkiem wypłaty drugiej transzy wsparcia finansowego. 

Komisja konkursowa do 15 lutego 2019 r. oceni wszystkie złożone sprawozdania. Na początku sprawdzone zostały sprawozdania stypendystów. Wszystkie zostały zaakceptowane przez członków komisji, dzięki czemu możliwa była wypłata pozostałej części wsparcia. 

W tym roku szkolnym komisja rekomendowała przyznanie stypendiów dla 21 uczniów tworzących 9 zespołów projektowych. Łączna wartość tegorocznych stypendiów to 26 000 zł. W tym roku środki te są wparciem przy przygotowaniu projektów zgłoszonych w dwóch spośród trzech obszarów dziedzinowych konkursu: matematyczno - fizyczno-informatycznego oraz biologiczno - chemicznego. 

Dzięki otrzymanemu stypendium uczestnicy systemu Zdolni z Pomorza badają między innymi wpływ promieniowania z zakresu UV-VIS na przebieg reakcji bromowania izomerów szkieletowych wybranych węglowodorów nasyconych oraz mają możliwość stworzenia autonomicznego asystenta głosowego.

Prezentacja projektów w ramach konkursu zaplanowana jest na 11 maja bieżącego roku.

Fot. ©Depositphotos/Vitaly Valua